BİLDİRİLER

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde bildiriler, sözel veya poster (basılı poster ve e-poster) şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek olup özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

AŞAĞIDAKİ ALANLARDAKİ BİLDIRİLER KABUL EDİLECEKTİR

Genel
Otoloji-Nörotoloji
Rinoloji-Allerji
Baş ve Boyun Cerrahisi
Larengoloji-Foniatri
Pediatrik Otorinolarengoloji
Fasiyal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Uyku Bozuklukları
Kalite İyileştirilmesi-Hasta Güvenliği
Sosyoekonomik Konular – Koruyucu Hekimlik

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel, basılı poster veya e-poster) ve çalışmanın KBB-BBC uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul EDİLMEYECEKTİR.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir

Çalışma daha önce herhangi bir ulusal toplantıda SUNULMAMIŞ olmalıdır. Ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir ilgili alanlara açıkca kaydedilmelidir. Bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
Bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
Online bildiri kaydı sırasında verilecek iletişim bilgileri ve özellikle e-posta adresi güncel ve düzenli izlenen bir adres olmalıdır. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, 1. yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu kendilerinin yapması beklenir. Sözel sunum veya poster tartışması oturumlarında sunumu yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması önemlidir.
Kongrede sunulan bildiriler, belirlenecek ödüller için ayrıca değerlendirilecektir. Bildiri ödülleri için değerlendirilmesi istenen (ödüllere aday olan) çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR. Ödüle aday çalışmaların TAM METİNLERİ son başvuru tarihinden önce mutlaka yüklenmelidir.
Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölümün içeriği online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana (pencereye) yazılmalıdır.
Bildiri yüklenirken sunacak kişinin çeşitli görsellerde kullanılmak üzere fotoğrafı istenecektir. Hazır edilmelidir.
Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
Gönderilen bütün prospektif klinik çalışmaların etik kurul, retrospektif çalışmaların etik kurul veya TUEK veya kurum onayı, deneysel çalışmaların hayvan deneyleri etik kurulu onayı olmalıdır. Onay yazısı mutlaka sisteme yüklenmelidir. Hasta fotoğrafı kullanılan durumlarda kişinin tanınmaması konusuna dikkat edilmelidir.

Araştırma özetleri için

Amaç
Gereç ve Yöntem
Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
Sonuç(lar)

Olgu sunumu özetleri için

Amaç
Olgunun özellikleri (Yakınma, öykü, klinik ve laboratuvar bulgular)
Tedavi ve prognoz
Yorum (Edinilen deneyim ve öneriler)
Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıda belirtilen özet bölümlerini içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
Özetlere tablo veya grafik EKLENMEMELİDİR.

ÖDÜLE ADAY BİLDİRİLER

Online bildiri sistemine girilen tüm çalışmalar ödül değerlendirmesine alınmayacak olup, yalnızca yazarlarının ödül başvurusu yaptığı çalışmalar ödül için değerlendirilecektir. Bu nedenle yazarlar bildiri başvurusunda bulunurken çalışmalarının ödül için değerlendirilip değerlendirilmemesi konusundaki tercihlerini BELİRTMELİDİR.

Ödül için başvuran tüm çalışmaların ARAŞTIRMA NİTELİKLİ olması ZORUNLUDUR. Olgu sunumları ödül adayı olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Ödül için başvuran tüm çalışmaların ETİK KURUL ONAYI'nın alınmış olması ZORUNLUDUR. Çalışmanın onay aldığı etik kurulun ismi, tarihi, sayısının bildiri gönderimi sırasında belirtilmesi gerekmektedir. (Bu bilgiler online bildiri sisteminde 9. Adımda bulunan “Önizle ve Bilim Kurulu'na Not” sayfasındaki “Bilim Kurulu'na yazmak istediklerinizi buraya yazabilirsiniz. (opsiyonel)” bölümüne girilecektir.) Ödül için başvuran tüm çalışmaların tam metninin de eş zamanlı olarak bildiri sistemi üzerinden Word dosyası olarak yüklenmesi gerekmektedir. Bu koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen çalışmalar ödül adayı olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR. Tam metinler, çift aralıklı olarak 11 punto büyüklüğündeki 'Arial' yazı karakteri ile grafik, şekil, tablo ve resimler dahil olmak üzere toplamda 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Başlık bölümü dışında ödül adayı bildirinin herhangi bir bölümünde kurumu veya araştırmacıları tanıtacak bir ifade yer almamalıdır. Tam metnin içinde bulunması gereken bölümler sırası ile şunlardır:
Başlık
Özet
Giriş
Gereç ve Yöntem
Bulgular

Tartışma (gerektiğinde Sonuç ve/veya Teşekkür bölümü)
Kaynaklar: Kaynak numaraları, metin içindeki geçiş sırasına göre parantez içinde verilmelidir. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretlerinin kullanımı aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yazar sayısı altı veya daha az ise tüm yazarlar, altıdan fazla ise yalnızca ilk üç yazar, en sona “et al.” eklenerek sunulmalıdır.
Yazarlardan gerektiğinde kaynak gösterilen makalenin ilk sayfasının fotokopisi talep edilebilir.
Dergi adları Index medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. Aşağıda temel kaynak sunma örnekleri verilmiştir :
Makale: Celik O, Ulkumen B. Endoscopic versus microscopic ossiculoplasty: Does the functional outcome vary according to the type of osciculoplasty? Braz J Otorhinolaryngol. 2023 Mar-Apr;89(2):213-221. doi: 10.1016/j.bjorl.2022.02.003. Epub 2022 Mar 2. PMID: 35428604; PMCID: PMC10071538.
Kitap: Cremers C, Mulder J. Temporal Bone Dissection Manuel. Amsterdam: Kugler Publications, 2011:25-26. Kitap Bölümü: Pai I. Embryology of Cochlear Nerve and Its Deficiency. In: Kaga K ed. Cochlear Implantation in Children with Inner Ear Malformation and Cochlear Nerve Deficiency. Singapore: Springer Science+Business Media; 2017: 19-28.

Ödül adaylığı kabul edilen tüm çalışmaların tam metinleri, araştırmacıların kurum ve isim bilgileri görünmeyecek şekilde, Bildiri Komitesi'nin her üyesi tarafından belirlenen objektif ölçütler doğrultusunda kongre öncesinde değerlendirilecektir. Ödül adayı çalışmaların tam metinlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak puanlama kriterlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bildiri Komitesi ödül adayı çalışmanın sunum şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Tam metin puan ortalamaları ve sunum/görsellik değerlendirmelerine göre otoloji-nörootoloji, rinoloji, baş-boyun ve genel KBB dallarında en iyi puanı alan toplam 12 bildiriye ödüller verilecektir.

ASİSTAN - UZMAN DESTEK BAŞVURULARI VE ÖDÜLE ADAY BİLDİRİLER İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ 18 AĞUSTOS 2024 - BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 25 AĞUSTOS 2024

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (kbb2024.org) bulunan On-line Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 7 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
Basılı posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. E-posterler kabul edildikten sonra online olarak yüklenecektir.
Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 25 AĞUSTOS 2024 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir poster (basılı ya da e-poster) sunumunda birinci isim olarak yer alma ya da en fazla bir sözel, bir poster sunumu özeti kaydetme hakkına sahip olacaktır.
Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.

BİLDİRİ KİTAPÇIĞI

Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri kitapçığı hazırlanarak pdf olarak web sayfasına yükleyecektir.
Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan bildiriler, daha sonra hazırlanan BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞINDAN ÇIKARILACAKTIR.

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Ağustos ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir. Kabul edilemeyen bildirilerin birinci yazarına da Ağustos ayı içerisinde bilgilendirme yazısı gönderilecektir.
Kabul yazısının gönderilmesi için değerlendirme işleminin tamamlanması gerektiğinden; Kabul yazısını daha erken almak isteyen yazarların bildiri özetlerini ve gerektiğinde düzeltme işlemlerini daha erken tamamlamaları önerilir.