Otoloji-Nörootoloji

Koklear semptomlarla başvuran hastaların klinik ve laboratuvar değerlendirilmeleri
Vestibüler semptomlarla başvuran hastaların klinik ve laboratuvar değerlendirilmeleri
Periferik ve santral vestibüler hastalıklar değerlendirme ve tedavi
Otit formlarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımı
Otit komplikasyonların tedavisi
Timpanostomi tüpü uygulamalarında güncel yaklaşım
Kolesteatoma tedavisinde modern strateji
Timpanomastod cerrahide yenilikler
Timpanoplasti
Ossiküloplasti
Rekonstrüksiyon materyalleri ve protezler
Güncel stapes cerrahisi
Koklear implantasyon: hasta değerlendirme, cerrahi, postoperatif izlem ve rehabilitasyon
Kemiğe monte işitme cihazları: hasta değerlendirme, cerrahi, postoperatif izlem ve rehabilitasyon
Beyin sapı implantasyonu: hasta değerlendirme, cerrahi, postoperatif izlem ve rehabilitasyon
Serebellopontin köşe tümörlerine yaklaşım
Tinnitus güncel yaklaşım
Periferik ve santral vestibüler hastalıklar
İmplante edilebilir işitme cihazları
Cerrahi ile uygulanan işitme cihazlarında hasta seçimi ve ameliyata hazırlık
Otoloji ve nörotolojide mikroskopi, endoskopi ve eksoskopi uygulamaları
Otoloji ve nörotolojide navigasyon ve robotik uygulamalar
Otolojik neoplazilerde değerlendirme ve tedavi
İşitme cihazlarında endikasyon, hasta seçimi ve izlem

Rinoloji

Rinosinüzit tanı ve tedavisinde yenilikler
Endoskopik nazal ve transnazal cerrahiler
Alerjik rinit tanı ve tedavisine yenilikler
Rinosinüzitler ve komplikasyonları
Alerjik rinit tanı ve tedavi
Alerjik olmayan rinitler
Frontal sinüs cerrahisi
Sfenoid sinüs cerrahisi
Endoskopik nazal ve sinüs cerrahileri öncesinde hasta hazırlığı
Endoskopik sinüs cerrahisinde yeni teknolojik uygulamalar
Endoskopik nazal ve sinüs cerrahisi komplikasyonlar
Kafa tabanı cerrahisi
Navigasyon
Rinoplasti
Horlama ve uyku cerrahisi
PSG raporu değerlendirme
İmmünoterapi

Baş ve Boyun

Larenks malign neoplazileri ve tedavisindeki gelişmeler
Dudak tümörlerine yaklaşım
Baş ve boyun deri patolojilerinde cerrahi tedaviler ve rekonstrüksiyonları
Boyun diseksiyonlarında modern yaklaşım
Boyun diseksiyonu komplikasyonları
NO boyuna yaklaşm
Organ koruyucu yaklaşımlar
Robotik cerrahi uygulamalar
Larenjektomi uygulamaları
Baş ve boyun patolojilerde lazer cerrahisi
Tiroid nodülüne yaklaşm
Tiroid ve paratiroid cerrahisi
Tükürük bezi cerrahisi
Siyaloendsokopi: tanısal ve cerrahi uygulamaları
Baş ve boyun cerrahilerinde sinir monitörizasyonu
Larengeal sinir yaralanmalarında güncel tedavi
Mikrovasküler uygulamalar
Yara bakımında modern tıbbi yaklaşım
Lokal ve bölgesel flep teknikleri
Baş boyun cerrahisinde ağrı palyasyonu
Baş boyun cerrahilerinde antibiyoproflaksi

Fasiyal Plastik Cerrahi

Yüz lezyonlarında lokal fleplerle rekonstrüksiyon
Rinoplasti
Mentoplasti teknikleri
Endoskopik cerrahiler
Yüz gençleştirme teknikleri
PRP, lazer ve peeling uygulamaları
Dolgu materyalleri
Botilinum toksini uygulamaları
Yüz derisi üzerinde kozmetik cerrahi uygulamalar
Fasiyal paralizili hastada kozmetik cerrahi girişimler Blefaroplasti

Larengoloji ve Foniatri

Ses analiz yöntemleri
KBB Uzmanı için ses terapisi teknikleri
Tümör dışı larengeal lezyon cerrahisi
Çocukluk çağı ses bozuklukları
Larengofarengeal reflü tedavisi
Tiroplasti teknikleri
Ses inceltme teknikleri
Larengotrakeal stenozlar
Trakeal stenoza yaklaşım

Pediatrik KBB

Çocuklarda havayolu acilleri ve hasta yönetimi
Pediatrik trakeotomi
Pediatrik nazal obstrüksiyona yaklaşım
Sık tekrarlayan akut viral enfeksiyonlarda hastaya yaklaşım
Çocuklarda burun tıkanıklığı: Nereye kadar medikal yaklaşım
Çocuklarda alerji değerlendirmesi ve tedavisi
Adenoid dokusu değerlendirme teknikleri
Adenotonsiller cerrahide yeni teknikler
Tonsillektomi ve adenoidektomi komplikasyonlarının tedavisi
Derin boyun enfeksiyonu ve tedavisi
Servikal lenfadeniter yaklaşım
Akut otitis media
Efüzyonlu otitis medialı çocuklara yaklaşım
Baş ve boyunda lenfadenomegali
Pediatrik OSAS tanı ve tedavi yöntemleri
Larengomalazi
Larengeal hemanjiyoma tanı ve tedavisi
Koanal atrezi ve cerrahisi
Otoplasti
Yarık damak ve dudak cerrahisi

Genel KBB

Hastalarımızın yaşam kalitesi
Cerrahi hastalarda antibiyotik profilaksisi
Mesleki hakların korunması
Muayenehane işletmeciliği
Diğer disiplinlerle sorunlar
Malpraktis davalarına karşı dikkat edilmesi gereken noktalar ve önlemler
Kötü hekimlik uygulamalarında KBB dava örnekleri
Kozmetik cerrahide medikolegal sorunlar ve SGK uygulamaları
KBB yayıncılığın güncel durumu
İyi makale nasıl yazılır
Etkili sunum teknikleri
KBB disiplininde uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitim

Odyoloji

Yeni doğan işitme taraması
İşitme cihazları
İşitme cihazlarında yeni teknolojiler ve kazandırdıkları
İşitsel implant uygulanan hastaların eğitim ve rehabilitasyonu
Doğru saf ses odyometrisi yorumlama
Çocuk odyometrisi
Erişkinde ve çocukta işitme cihazı uygulama teknikleri
Tinnitus testleri
Vestibüler rehabilitasyon
VEMP ve VNG uygulamaları
Vestibüler laboratuvar testlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması
İşitsel nöropati
Konuşması gecikmiş çocukta tetkik ve değerlendirme algoritması
Konuşma terapisi
Kekemelik ve terapötik yaklaşım